01.01.-26.05.
01.10.-31.12.
56 Euro
27.05.-29.06.
11.09.-30.09.
68 Euro
30.06.-10.09. 82 Euro