01.01.-14.05.
12.09.-31.12.
70 Euro
15.05.-18.06.
28.08.-10.09.
90 Euro
19.06.-27.08. 105 Euro