01.01.-14.05.
11.09.-31.12.
37Euro
15.05.-18.06.
28.08.-10.09.
42 Euro
19.06.-27.08. 52 Euro