01.01.-29.03.
28.10.-31.12.
30 Euro
30.03.-15.06.
07.09.-30.10.

50 Euro
16.06.-06.09. 60 Euro