24.04.-15.05.
12.09.-30.09.
55 Euro
16.05.-19.06.
29.08.-11.09.
65 Euro
22.06.-28.08. 88 Euro