01.03.-25.05.
21.09.-30.11.
50Euro
26.05.-30.06.
01.09.-20.09.
55 Euro
01.07.-31.08. 67 Euro