01.01.-17.05.
14.09.-31.12.
37Euro
18.05.-21.06.
31.08.-13.09.
42 Euro
22.06.-30.08. 52 Euro