01.01.-15.05.
12.09.-31.12.
40 Euro
16.05.-19.06.
29.08.-11.09.
45 Euro
2006.-28.08. 55 Euro