01.01.-29.03.
31.10.-31.12.
50 Euro
30.03.-15.06.
07.09.-30.10.

75 Euro
16.06.-06.09. 120 Euro